• stratch-hell
 • stratch-future2
 • stratch-progress
 • stratch-zon
 • stratch-chess
 • If you're going through hell,

  keep going. -Winston Churchill
 • The future

  ain't what it used to be. -Yogi Berra
 • If there is no struggle,

  there is no progress. -Frederick Douglass
 • Er is te weinig zon

  onder het nieuws. -Gerd de Ley
 • Everyone thinks of changing the world,

  but no one thinks of changing himself. -Leo Tolstoy

Bestelformulier

Bestelformulier STRATCH tools
Aanspreektitel (*)

Vul hier s.v.p. uw geslacht in.
Voorletters (*)

Vul hier s.v.p. uw voorletters in.
Tussenvoegsels

Vul hier s.v.p. uw tussenvoegsels in.
Achternaam (*)

Vul hier s.v.p. uw achternaam in.
Telefoon (*)

Vul hier s.v.p. uw telefoonnummer in.
Maak een keuze

Invalid Input Meer dan 25 exemplaren bestellen? Neem dan even contact op voor korting.

E-mail (*)

Vul hier s.v.p. een geldig e-mailadres in.

Factuuradres

Organisatie

Vul hier s.v.p. de naam van de organisatie in.
Afdeling

Vul hier s.v.p. de afdeling in.
Adres en huisnummer (*)

Vul hier s.v.p. het adres in.
Postcode (*)

Vul hier s.v.p. de postcode in.
Plaats (*)

Vul s.v.p. de plaats in.
Postbusnummer

Vul hier s.v.p. het postbusnummer in.
Postcode

Vul hier s.v.p. de postcode in van de postbus.
Plaats

Vul hier s.v.p. de plaats in.

Afwijkend bezorgadres
Vul deze velden s.v.p. in indien het factuuradres niet gelijk is aan het bezorgadres.

Naam geadresseerde

Vul hier s.v.p. uw achternaam in.
Organisatie

Vul hier s.v.p. de naam van de organisatie in.
Adres en huisnummer

Vul hier s.v.p. het factuuradres in.
Postcode

Vul hier s.v.p. een geldige postcode in.
Plaats

Vul hier s.v.p. de plaats in.
Vragen of opmerkingen

Vul hier uw vragen of opmerkingen in. U kunt ook telefonisch contact opnemen (+31 (0)35 699 42 20) of een e-mail sturen naar secretariaat@stratch.nl.
Vaste verzendkosten
5.00

Totaal
0.00

Kies uw betaalmethode


Contact

Bezoek ons

STRATCH Office
Zeevaarderspad 7
3814 WX Amersfoort

Schrijf ons

STRATCH Nederland b.v.
Postbus 279
1400 AG Bussum


Bel of mail ons

T +31 (0)35 699 42 20
E secretariaat@stratch.nl

KvK 24305840BTW-nummer NL808888407B01

...go CREATE!

 

Login

Log hier in op het gesloten gedeelte van deze website.

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van STRATCH en alle overeenkomsten en diensten die door of namens STRATCH worden gesloten respectievelijk verricht.

 2. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:
  offertes: alle aanbiedingen die onderdeel uitmaken van het standaard dienstenpakket van STRATCH, alsmede offertes die aan een enkele opdrachtgever zijn uitgebracht.
  diensten: alle werkzaamheden die STRATCH voor de opdrachtgever in het kader van een opdracht verricht, al dan niet naar aanleiding van een van tevoren daarvoor uitgebrachte offerte.
  opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met STRATCH een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten, dan wel een verzoek om informatie of een offerteaanvraag heeft ingediend.

 3. Aanbiedingen
  3.1 Oriënterende gesprekken met opdrachtgevers zijn kosteloos en vertrouwelijk.
  3.2 Alle offertes van STRATCH zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding is voor STRATCH eerst bindend nadat en voor zover er door STRATCH een schriftelijke opdrachtbevestiging is uitgebracht. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.
  3.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  3.4 Indien geen vast honorarium wordt genoemd, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede dagdelen. Voor verrichting van diensten door STRATCH gedurende een gedeelte van een dagdeel, wordt het honorarium voor een heel dagdeel in rekening gebracht.
  3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde kosten per maand in rekening gebracht.
  3.6 Indien als gevolg van een stijging van het algemene loon- en prijspeil STRATCH zich genoodzaakt ziet de overeengekomen honoraria en kosten te verhogen, is zij daartoe gerechtigd. Indien een zodanige verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of meer dan 5% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
  3.7 Tenzij anders is vermeld, zijn de door STRATCH genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en accommodatiekosten.
  3.8 Offertes van STRATCH zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  3.9 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat essentiële informatie als hiervoor bedoeld niet aan STRATCH ter kennis is gebracht, hetgeen een toename van de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, is STRATCH gerechtigd de redelijke doch minimaal volgens de gebruikelijke tarieven berekende meerkosten door te berekenen, dan wel zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst ontbonden te verklaren, waarbij reeds door STRATCH gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid door opdrachtgever vergoed dienen te worden. Dit geldt ook indien een vast honorarium overeengekomen is.

 4. Informatieverschaffing en eventuele medewerking
  4.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle informatie, documenten en gegevens die STRATCH nodig heeft.
  4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medewerking waarvan STRATCH aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst verleend wordt.
  4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking niet tijdig aan STRATCH is verleend, heeft STRATCH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit het niet verlenen van de medewerking voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Vertrouwelijkheid
  5.1 Zowel STRATCH als de opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen.
  5.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval geldt als vertrouwelijk de aanpak, werkwijze en rapportage van STRATCH.

 6. Intellectuele eigendom
  6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt STRATCH zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  6.2 Alle door STRATCH verstrekte stukken zoals offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, software en dergelijke, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STRATCH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
  6.3 STRATCH behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 7. Wijziging van de overeenkomst
  7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. STRATCH zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  7.3 Indien een wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal STRATCH de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 8. Personeel
  8.1 STRATCH kan in overleg met de opdrachtgever een of meer andere adviseur(s) dan die welke tot dan toe voor de opdrachtgever heeft gewerkt belasten met de verdere dienstverlening voor de desbetreffende opdrachtgever indien dat naar het oordeel van STRATCH nodig of wenselijk is. Een dergelijke wijziging zal geen nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de te verrichten diensten.
  8.2 Het aanwijzen van (een) andere adviseur(s) kan ook op verzoek van de opdrachtgever en in overleg met STRATCH plaatsvinden.
  8.3 Het is de opdrachtgever dan wel zijn rechtsopvolger niet toegestaan tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of op enige wijze indirect personeel van STRATCH dan wel personen die voor of namens STRATCH de opdracht van opdrachtgever uitvoeren, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen, aan hen opdrachten tot dienstverlening te verstrekken of daarover te onderhandelen, of op enige andere wijze aan hen werk uit te besteden of daarover te onderhandelen. Omgekeerd is het STRATCH niet toegestaan enige in dit lid genoemde handeling te verrichten in relatie tot het personeel in dienst van de opdrachtgever.

 9. Overmacht
  9.1 Overmacht ontslaat STRATCH van alle contractuele en andere verplichtingen, van welke aard of uit welke hoofde ook.
  9.2 Als overmacht zal onder andere gelden: (burger)oorlog en oproer, epidemieën, brand, en andere omstandigheden ten gevolge waarvan de diensten van STRATCH niet kunnen worden verricht en ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst(en) in redelijkheid niet van STRATCH kan worden gevergd.

 10. Betalingsvoorwaarden
  10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden het honorarium en de overige overeengekomen kosten maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op het gironummer of bankrekeningnummer van STRATCH Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door STRATCH is ontvangen.
  10.2 Na die termijn wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
  10.3 Indien betaling achterwege blijft, kan STRATCH met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de dienst opschorten.
  10.4 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  10.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
  10.6 Reclames over de declaratie moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij STRATCH zijn ingediend. Het recht van reclame vervalt door overschrijding van deze termijn.
  10.7 Indien opdrachtgever een controle door een registeraccountant op de declaratie wil laten uitvoeren zal STRATCH daaraan medewerking verlenen. De kosten van deze controle zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Een zodanige controle schort niet de termijn als genoemd in lid 1 en 6 van dit artikel op.

 11. Tussentijdse beëindiging
  11.1 Ingeval een van beide partijen haar verplichtingen tegenover de ander niet nakomt, in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, een en ander onder voorbehoud van rechten.
  11.2 In geval een opdrachtgever die een natuurlijke persoon is komt te overlijden, heeft STRATCH eveneens bovengenoemde rechten.

 12. Aansprakelijkheid
  12.1 STRATCH zal de door haar te verrichten diensten zo goed mogelijk en in overeenstemming met de kwaliteit zoals die van een goede adviseur verwacht mag worden, verrichten.
  12.2 Gelet op het feit dat de resultaten van de diensten van STRATCH in hoge mate afhankelijk zijn van de mate van opvolging, de wijze van implementatie evenals tal van externe factoren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de uiteindelijke resultaten.
  12.3 Onverminderd de verplichting genoemd in artikel 12.1 wordt evenmin aansprakelijkheid aanvaardt voor door de opdrachtgever of derden geleden schade.
  12.4 Mocht STRATCH in een voorkomend geval toch aansprakelijk zijn voor schade dan wordt deze beperkt tot ten hoogste het bedrag van de declaratie van STRATCH Indien een opdracht een looptijd van meer dan drie maanden heeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie over de laatste drie maanden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van STRATCH zal worden uitbetaald.
  12.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als in dit artikel bedoeld, dienen binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij STRATCH, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 13. Bevoegde rechter
  13.1 Alle klachten en geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.
  13.2 Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 14. Toepasselijk recht
  Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Neem contact op

Bezoek ons
STRATCH Office
Zeevaarderspad 7
3814 WX Amersfoort 

Schrijf ons
STRATCH Nederland b.v.
Postbus 279
1400 AG Bussum

Bel of mail ons
T +31 (0)35 699 42 20
E secretariaat@stratch.nl

KvK 24305840BTW-nummer NL808888407B01

...go CREATE!